Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GE – Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych (hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, złóż kopalin) oraz dodatków do dokumentacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek indywidualny o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej podpisany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika inwestora, jeśli został ustanowiony, zawierający dane osobowe inwestora i lokalizację wykonanych robót;
2.    Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł i ewentualnie za złożone pełnomocnictwo 17 zł na konto Urzędu Miasta Kutno lub bezpośrednio w kasie Starostwa;
3.    4 egzemplarze (wersja papierowa) + 4 egzemplarze wersji elektronicznej - płyta CD dokumentacji geologicznej (ewentualnie dodatku do dokumentacji) wykonane przez uprawnionego geologa zgodnie z art. 88 lub art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 1420) i stosownym Rozporządzeniem Min. Środowiska;
4.    Złożone pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczony urzędowo odpis.

 


Komórka organizacyjna

1.    Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16;
2.    Geolog Powiatowy Starostwo Powiatowe w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7, pok. 1;
3.    Pocztą tradycyjną listem poleconym na adres 99-300 Kutno ul. Kościuszki 16.

 


Opłaty

1.    Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł, zwolnione od opłaty są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego;
2.    Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo wynosi 17 zł, zwolnienie od opłaty obejmuje małżonków, wstępnych, zstępnych lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
3.    Opłaty mogą być uiszczone w kasie Starostwa, Kutno ul. Królowej Jadwigi 7 lub przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Kutno – nr 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550.

 


Termin i sposób realizacji

1.    Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną lub dodatek do dokumentacji geologicznej wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1-2 miesięcy od złożenia wniosku;
2.    Jeśli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, Starosta jako organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia;
3.    Informacje w sprawie dostępne bezpośrednio w urzędzie u Geologa Powiatowego lub telefonicznie 24 355 47 05.

 


Podstawa prawna

1.    Art. 88-91, art. 93, oraz art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 1420);
2.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 2033) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz.U. 2015, poz. 987);
3.    Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735);
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16,
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
5.    Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin/ zatwierdzanie projektów robót geologicznych/ zatwierdzanie dokumentacji geologicznych/ przyjmowanie zgłoszeń projektów i dokumentacji geologicznych na wykorzystanie ciepła Ziemi, tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
6.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych.  W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
7.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
W przypadku projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznej – kategoria archiwalna B5.
W przypadku koncesji na wydobywanie – kategoria archiwalna A.
W przypadku dokumentacji związanej z innymi pracami geologicznymi – kategoria archiwalna B10.
8.    Przewidywani odbiorcy danych:
a)    podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
b)    upoważnieni pracownicy administratora,
c)    Wójt Gminy,
d)    Marszałek Województwa Łódzkiego,
e)    Wojewoda Łódzki,
f)    Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego,
g)    Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
h)    Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,
i)    Dyrektor Narodowego Archiwum Geologicznego.
Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane osobom lub podmiotom w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
9.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
b)    otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
c)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d)    ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania przedmiotowych decyzji.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)