Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

   Zgłoszenie

 

   Zgłoszenie

 

Załączniki do wniosku:

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.
Do wniosku należy również dołączyć:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany (w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo w postaci elektronicznej);
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię;
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika
z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii;
- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika;
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
- oświadczenie inwestora o przyjęciu odpowiedzialności za kierowanie budową
w przypadku nieustanowienia .kierownika budowy;
- oświadczenie inwestora o kompletności załączonej dokumentacji.

 


Komórka organizacyjna

Wnioski przyjmowane są:
- w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
- w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie
   przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40),
- drogą pocztową,
- drogą elektroniczną.

Sposoby dostarczenia dokumentów:
- Wizyta w urzędzie
- Listownie, drogą pocztową
- Platforma e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)

 

 


Opłaty

Budownictwo mieszkaniowe (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej) nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.
W powyższym terminie organ może wydać decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).
Zgodnie z art. 30 ust. 5k do budowy, można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 


Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane


Tryb odwoławczy

Od decyzji wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.