Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM- Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu / wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku pdf

1. Pisemny wniosek o skierowanie na nadanie cech identyfikacyjnych lub wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;

2. Dokument (dokumenty) potwierdzający konieczność nadania cech identyfikacyjnych lub wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej  - zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, stwierdzające brak, utratę lub zniszczenie tabliczki znamionowej i/lub  oświadczenie o braku/utracie/zniszczeniu tabliczki znamionowej;

3. Dowód osobisty, w stosunku do osób prawnych - wypis z rejestru handlowego (sądowego) i numer REGON;

4. Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno


Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Opłata skarbowa:
za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł

za pełnomocnictwo- 17 zł


Opłata skarbowa tytułem: Wydanie decyzji  o skierowaniu na nadanie cech identyfikacyjnych lub wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

nr konta:  26 2030 0045 1110 0000 0158 3550


Termin i sposób realizacji

Rozpatrzenie wniosku bez zbędnej zwłoki.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 450 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U z 2011 r. nr 236 poz. 1401).


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16 Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
 5. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie, przyjmowanie zgłoszeń zmian zarejestrowanego pojazdu tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 6. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych.              W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.

W przypadku rejestrowania/ wyrejestrowania/ zgłoszeń dot. zmian pojazdu – 10 lat (BE10).

 1. Przewidywani odbiorcy danych:
 1. upoważnieni pracownicy Administratora,
 2. podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
 3. podmioty uprawnione do kontroli,
 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji,
 5. Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – na żądanie na podstawie art. 80 cd ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
 1. Każda osoba, ma prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 2. otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania       a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku i zarejestrowania/ wyrejestrowania/zgłoszenia dot. zmiany zarejestrowanego pojazdu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)