Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM- Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnik

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

1. Wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Opłata.

3. Dokument tożsamości.

Do odbioru tablicy wymagany jest:

 • dowód rejestracyjny,
 • dokument tożsamości

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno


Opłaty

Dodatkowa tablica rejestracyjna 1 szt. – 52,50 zł.

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną w wysokości 52,50 zł:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Czas oczekiwania na tablicę: około 14 dni.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775);

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047);

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 ze zm.);

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r., poz. 1848 ze zm.);

6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DZ. U. z 2016 poz. 2022 z późn. zm.);

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849);

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (DZ. U. z 2021 r., poz. 100).


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkową tablicę rejestracyjną, na wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący wydaje:

 • po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu (art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym),

 • przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd jest rejestrowany przez ten organ,

 • po zarejestrowaniu przez ten organ.

Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę o tym samym numerze rejestracyjnym co numer na pojeździe.

 

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

    siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16

          Kontakt - tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
 4. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie, przyjmowanie zgłoszeń zmian zarejestrowanego pojazdu tj. realizacja zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.

W przypadku rejestrowania/ wyrejestrowania/ zgłoszeń dot. zmian pojazdu – 10 lat (BE10).

 1. Przewidywani odbiorcy danych:
 1. upoważnieni pracownicy Administratora,
 2. podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
 3. podmioty uprawnione do kontroli,
 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji,
 5. Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – na żądanie na podstawie art. 80 cd ustawy  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
 1. Każda osoba, ma prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych i uzyskania kopii danych - na zasadach wskazanych w art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,
 3. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku i zarejestrowania/ wyrejestrowania/zgłoszenia dot. zmiany zarejestrowanego pojazdu.

Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)