Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

OA - Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

1. Wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich skierowany do Starosty Kutnowskiego. Wniosek składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków ludzkich.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa wyżej należy dołączyć przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający  zgon, wykluczający jako przyczynę zgonu chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

3. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje inny podmiot niż wskazany w art. 10 ust. 1 w/w ustawy (najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia),
do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do załatwiania w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przewozem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17, 00 zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.


Komórka organizacyjna

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Kancelarii Ogólnej lub w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, pok. nr 4, przesłać na e-maila: kancelaria@powiatkutno.eu, pocztą tradycyjną lub faksem pod nr /24/ 355-47-84.
Wszelkie inne informacje można uzyskać pod nr tel. 24 355-47-89

 


Opłaty

Wydanie pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Dołączone pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17, 00 zł.

Nr rachunku: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Urząd Miasta Kutno,
Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18,
99-300 Kutno

 

 


Termin i sposób realizacji

Pozwolenie wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni.  Warunkiem dotrzymania wskazanego terminu jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

 


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z  2020 r., poz. 1947 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r., w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r., w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz. 1546 z późn. zm.).

 

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.

 

 


Dodatkowe informacje, uwagi

 

W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie Ministra Zdrowia, pozwolenie nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.