Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Stosownie do art. 12 ust. 1 w/w ustawy informację o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek. Zgodnie z art. 12 ust. 2 w/w ustawy bez pisemnego wniosku udostępnia się informację niewymagającą wyszukiwania. Dotyczy to również, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 333 ze zm.) lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacji umożliwiających osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia (informacje te udostępnia się  w dniu złożenia wniosku).

Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdującej się w posiadaniu Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie polega na:

 1.     ustnym przekazaniu informacji
 2.     wglądzie do danego dokumentu w siedzibie Wydziału
 3.     umożliwieniu sporządzenia kopii
 4.     przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku (chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku)
 5.     przesłaniu kopii dokumentów lub danych przez organ.

Komórka organizacyjna

Dokumenty przyjmowane są w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie w siedzibie przy ul. Kościuszki 16, w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Królowej jadwigi 7  lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Opłaty

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 1.     przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 2.     informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

 1.     informacje należało wyszukać,
 2.     informacja została przekształcona w formę wskazaną we wniosku,
 3.     sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
 4.     organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Wysokość opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób uiszczania określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

Opłatę uiszcza się, po jej ustaleniu, przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kutnie lub przy odbiorze przesyłki        (w przypadku przesyłania dokumentów lub danych drogą pocztową).


Termin i sposób realizacji

Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.


Podstawa prawna

Art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ administracji może, w drodze decyzji, odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:

 •     wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 •     wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Odmowa udostępnienia dotyczy także informacji wymienionych w art. 16 ust. 1 i art. 17 w/w ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z zastrzeżeniem art. 18 i art. 19 w/w ustawy).

Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia (doprecyzowania).