Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wypełnij formularz

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

Zobowiązuję się do pokrycia opłaty za udostępnienie informacji w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie pobierana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku .