herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu ogrodzenia Wydział Drogownictwa
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu zjazdu* Wydział Drogownictwa
DR - Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na usunięcie drzew / gałęzi / krzewów Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu sezonowego* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy* Wydział Drogownictwa
Formularz P - GK - Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Wydział Geodezji i Kartografii
GK - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów Wydział Geodezji i Kartografii
GK - Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (w celu realizacji zadań publicznych) Wydział Geodezji i Kartografii
GK - Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych Wydział Geodezji i Kartografii
GK - Wniosek o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Kartografii
GK - Wydawanie informacji o istnieniu gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji i Kartografii
GK - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych Wydział Geodezji i Kartografii
GK - Zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji i Kartografii
GK - Zgłoszenie prac geodezyjnych Wydział Geodezji i Kartografii
GN - Przeniesienie nieodpłatnie własności gruntu pod budynkami Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Przyznanie nieodpłatnie własności działki oddanej w użytkowanie Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Ustalenie odszkodowania Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Ustanowienie trwałego zarządu Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej/ nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego w dzierżawę, najem, użyczenie lub użytkowanie Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Wniosek o przyznanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste Referat Gospodarki Nieruchomościami
KM - Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
OA - Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa Wydział Organizacyjno - Administracyjny
RŚ - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej lub Karty Łowiectwa Podwodnego Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie zaświadczenia, dotyczącego objęcia działek ewidencyjnych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną z zakresu gospodarki leśnej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Zezwolenie na utrzymanie/hodowanie chartów lub ich mieszańców Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Zgłoszenie cechowania drewna Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RT - Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )