Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu ogrodzenia Wydział Drogownictwa
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu zjazdu* Wydział Drogownictwa
DR - Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na usunięcie drzew / gałęzi / krzewów Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu sezonowego* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy* Wydział Drogownictwa
GK - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (w celu realizacji zadań publicznych) Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Wniosek o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Wydawanie informacji o istnieniu gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Zgłoszenie prac geodezyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GN - Przeniesienie nieodpłatnie własności gruntu pod budynkami Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Przyznanie nieodpłatnie własności działki oddanej w użytkowanie Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Ustalenie odszkodowania Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Ustanowienie trwałego zarządu Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej/ nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego w dzierżawę, najem, użyczenie lub użytkowanie Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste Referat Gospodarki Nieruchomościami
KM - Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdów Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
OA - Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa Wydział Organizacyjno - Administracyjny
RŚ - Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej lub Karty Łowiectwa Podwodnego Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie zaświadczenia, dotyczącego objęcia działek ewidencyjnych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną z zakresu gospodarki leśnej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Zezwolenie na utrzymanie/hodowanie chartów lub ich mieszańców Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Zgłoszenie cechowania drewna Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RT - Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )