herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót*

Wydział Drogownictwa

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Oświadczenie

  Oświadczenie

  Informacja

  Informacja

 

 

 1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2.     Plan sytuacyjny odcinka zajmowanego pasa drogowego z podaniem wymiarów planowanego zajęcia pasa drogowego.
 3.     Zatwierdzony projekt organizacji ruchu. W przypadku braku projektu zmiany organizacji ruchu oświadczenie o zabezpieczeniu miejsca robót na czas zajmowanego pasa drogowego.
 4.     Harmonogram w przypadku etapowego prowadzenia robót.
 5.     Protokół z narady koordynacyjnej.
 6.     Pozwolenie lub zezwolenie na budowę.
 7.     Jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

Komórka organizacyjna

 

 •     Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30, fax: 24 355-47-84, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu
 •     Wydział Drogownictwa przy ul. Szpitalnej 7, pokój nr 2, tel. 24 355-76-78 e-mail: drogownictwo@powiatkutno.eu

 

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 

 •     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.);
 •     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. z sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie;
 •     Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
 •     Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);
 •     Uchwała Nr 102/XIII/2004 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kutnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.