Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Przeniesienie nieodpłatnie własności gruntu pod budynkami

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

   Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

1.    Wniosek o przeniesienie nieodpłatnie własności gruntu pod budynkami
2.    Dokument, na podstawie którego gospodarstwo rolne zostało przekazane Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r.
3.    Dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest właścicielem budynków usytuowanych na gospodarstwie rolnym przekazanym Państwu
4.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł
5.    Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika

 

 


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie
99 – 300 Kutno
ul. Kościuszki 16

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podst. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Opłaty

Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zmianami) wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł zaś złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


Termin i sposób realizacji

Postępowanie o przeniesienie nieodpłatnie własności gruntu pod budynkami jest postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) załatwienie sprawy wymagającej postepowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania. Jednakże terminy te mogą być przedłużane. Czas załatwienia danej sprawy zależny jest od bieżącej ilości spraw oraz od czasu trwania postepowania wyjaśniającego, w ramach którego konieczne jest między innymi przeprowadzenie oględzin (w celu ustalenia istnienia budynków). Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ kończy sprawę wydaniem decyzji administracyjnej. Ze względu na czas trwania czynności podejmowanych przez organ czas trwania postepowania wynosi przeważnie ok. dwóch miesięcy. Okres ten ulega wydłużeniu w przypadku konieczności geodezyjnego wydzielenia działki pod budynkiem.


Podstawa prawna

Art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 1989 r. Nr 10 poz. 53 z późn. zmianami).


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego (ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę:
-    telefonicznie – pod numerem telefonu (24) 355 – 47 – 05
-    osobiście – w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 1.