Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej lub Karty Łowiectwa Podwodnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

 

 1.     Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej Lub Karty Łowiectwa Podwodnego
 2.     Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną.
 3.     Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia)
 4.     Aktualne jedno zdjęcie Wnioskodawcy
 5.     Dowód wniesienia opłaty

Komórka organizacyjna

Dokumenty przyjmowane są w kancelarii Starostwa, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16  lub przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16.99-300 Kutno.


Opłaty

Opłata w wysokości 10,00 zł   ( Nie jest to opłata skarbowa)
Opłatę należy wpłacić na konto :

Starostwo Powiatowe w Kutnie
99-300 Kutno , ul. Kościuszki 16
nr 18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie
przy ul. Królowej Jadwigi 7
(bez dodatkowych opłat)

Dokonując opłaty należy podać właściwą adnotację: „opłata za wydanie karty wędkarskiej" lub „opłata za wydanie karty łowiectwa podwodnego”.            


Termin i sposób realizacji

Karta wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w ciągu jednego miesiąca.

1.  Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pok. 45.

2.  Formularz wniosku można pobrać na stronie www.kutno.eboi3.alfatv.pl


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 652).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1559).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).


Dodatkowe informacje, uwagi

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów.