Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1628)


Termin i sposób realizacji

Czas załatwiania sprawy: od 6 do 10 miesięcy. Po otrzymaniu wniosku organ prowadzący sprawę musi wystąpić do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości (czas na rozpatrzenie wniosku  - od 1 miesiąca  do 3 miesięcy). Po uzyskaniu zgody od wojewody wyłaniany jest rzeczoznawca majątkowy, który dokona wyceny wartości rynkowej nieruchomości (wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, sporządzenie operatu, sprawdzenie opracowania – minimum 3 miesiące). Po otrzymaniu wyceny organ prowadzący sprawę podaje do publicznej wiadomości „wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”. Po upływie ustawowych terminów, w których eksponowany ma być przedmiotowy wykaz (6 tygodni), można przystąpić do sporządzenia protokołu z rokowań pomiędzy nabywcą a sprzedającym. Dopiero taki protokół stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.


Podstawa prawna

Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Jako że sprawa nie jest regulowana przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie dotyczy jej żaden z trybów odwoławczych w tym kodeksie przewidzianych.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355-47-15, bądź osobiście:

Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 12.