Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej/ nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

1.    Wniosek o Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej/nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.
2.    Dokumenty potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.
3.    Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku działania przez pełnomocnika.


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie
99 – 300 Kutno
ul. Kościuszki 16

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podst. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 


Opłaty

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zmianami) czynność urzędowa oraz złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach o czasowe zajęcie  nieruchomości w przypadku siły wyższej/nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody nie podlegają opłacie skarbowej.

 


Termin i sposób realizacji

Postępowanie o czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej/nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody jest postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami) wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Podstawa prawna

Art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami).

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego (ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę:
-    telefonicznie – pod numerem telefonu (24) 355 – 47 – 05
-    osobiście – w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 1.