herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Wydawanie informacji o istnieniu gospodarstwa rolnego

Wydział Geodezji i Kartografii

Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Opłaty

Opłata za udzielenie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków naliczana jest na podstawie tabeli nr 9 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Podstawa prawna

 

  1.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1629),
  2.     Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1034),
  3.     Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  4.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24-3554703, bądź osobiście w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 10.