Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB) w pliku Excel typu .xls

    Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB) w pliku typu .pdf

2. Dokument potwierdzający tożsamość /do wglądu/. 

Jeżeli wniosek składa osoba nie będąca właścicielem nieruchomości należy dołączyć pełnomocnictwo , wskazać przepis prawa lub dołączyć dokument, który uzasadnia interes prawny.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznie za pomocą strony geoportalu: https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/mat/mat.php, konieczne jest potwierdzenie konta profilem zaufanym.


Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

3. Strona internetowa https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/mat/mat.php


Opłaty

Opłaty naliczane są zgodnie z art. 40a , 40d i tab. 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłatę za udostępnione materiały należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie lub przelewem na konto:

PEKAO S.A.  18 1240 3190 1111 0010 3126 4090.

Opłata pobierana jest przed wykonaniem wypisu i wyrysu.

Wysłanie wypisu i wyrysu pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres wynosi jest równa opłacie opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:

BGŻ S.A. Oddział Kutno  26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutno, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.  poz. 276 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z  2020 r. poz. 1322),

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

 


Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, starosta wydaje decyzję administracyjną.

Od decyzji służy prawo odwołania do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów oraz wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, wydawane są na żądanie:

1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2a) operatorów:

a) sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

 3. innym podmiotom niż wymienione w pkt 1 i 2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerami telefonu 24/355-47-17, 24/355-47-18 i 24/355-47-21 bądź osobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w punkcie obsługi interesantów.