herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Kartografii

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Formularz EGiB – wniosek o wydanie wypisu , wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w pliku Excel typu .xls

Formularz EGiB – wniosek o wydanie wypisu , wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w pliku typu .pdf

 

1. Wniosek o wydanie wypisu , wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,

2. Dokument potwierdzający tożsamość /do wglądu/.  Jeżeli wniosek składa osoba nie będąca właścicielem nieruchomości należy dołączyć pełnomocnictwo , wskazać przepis prawa lub dołączyć dokument, który uzasadnia interes prawny.

Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Opłaty

Opłaty naliczane są zgodnie z art. 40a , 40d i tab. 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłatę za udostępnione materiały należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie lub przelewem na konto:

PEKAO S.A.  18 1240 3190 1111 0010 3126 4090.

Opłata pobierana jest przed wykonaniem wypisu i wyrysu.

Wysłanie wypisu i wyrysu pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres wynosi:

- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:

BGŻ S.A. Oddział Kutno  26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutno, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst  Dz. U. z 2016 r.  poz. 1629),
  2.     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917),
  3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.),
  4.     Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, starosta wydaje decyzję administracyjną.

Od decyzji służy prawo odwołania do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów oraz wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, wydawane są wyłącznie:

  1.     właścicielom oraz osobom i jednostkom organizacyjnym władającym gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
  2.     organom administracji publicznej albo podmiotom niebędącym organami administracji publicznej, realizującym, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
  3.     operatorom sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  4.     innym podmiotom niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerami telefonu 24-355-47-17 i 24-355-47-18, bądź osobiście w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w punkcie obsługi interesantów.