Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i dotyczy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa i IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzję a nie wyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji, a w razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji, obowiązek uiszczania opłat rocznych przechodzi na nabywcę. W obu przypadkach zbywający jest obowiązany uprzedzić nabywcę o tym obowiązku. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:

- do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,

- do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2015r., poz. 909 z późn. zam.) rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntu wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dotyczy to również inwestycji, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (np. wymagających zgłoszenia), szczegółowo określonych w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.), między innymi wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu, budowy budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 m2,. W przypadku stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji bez stosownej decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, decyzję taką wydaje się z urzędu z jednoczesnym podwyższeniem należności.

 

Kogo dotyczy

Inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel.


Komórka organizacyjna

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16,

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7 pok. 44, 99-300 Kutno

lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno


Opłaty

Decyzje zezwalające na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.2 i art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst ustawy Dz. U. 2015 r. poz. 783).

Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia wynosi 17 zł.


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca od przedłożenia wniosku (w zależności od ilości wniosków możliwe są krótsze terminy), sprawy skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy.

Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno pok. 44.

Formularz wniosku można pobrać na stronie www.kutno.eboi3.alfatv.pl


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. z 2015 r. poz. 909 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego w terminie 14 dni od daty  otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.