Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wydanie pozwolenia zintegrowanego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

OPIS SPRAWY

Zgodnie z art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
Starosta jest właściwy w sprawach określonych w art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,
z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, oraz przedsięwzięć i zdarzeń,
o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

KOGO DOTYCZY

Prowadzących instalacje wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

WYMAGANE DOKUMENTY

Stosownie do art. 208 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa
w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 (tj. wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza , wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów), oraz  jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także:

   1. informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:

 •         oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 •         istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 •         prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
 •         prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
 •         prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
 •         proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
 •         spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;

   2. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;
   3. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
   4. w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

 •         raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",
 •         opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
 •         propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach, sporządzony zgodnie z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołącza się:

 1.     dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
 2.     zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 3.     kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane;
 4.     kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana.

W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego. Do wniosku, wówczas dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.


Komórka organizacyjna

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty przyjmowane są w kancelarii Starostwa, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16  lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 43, tel. 24 355-47-60.


Opłaty

Opłata rejestracyjna :
* Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 519 ze zm.) warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. Wysokość bazowych stawek opłaty rejestracyjnej ustalonych dla danego rodzaju instalacji oraz progowe wielkości  parametrów charakteryzujących skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju  określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. Z 2014r. poz. 1183).
Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku dokonywania  istotnej zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej.
Należną opłatą rejestracyjną uiszcza się:
•    przelewem na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  BGK III O/Warszawa  nr : 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010
Opłata skarbowa :
1.        w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2011,00 zł*,
2.        w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące      działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł*,
3.        pozostałe – 506,00 zł*.
* Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).
Należną opłatą skarbową uiszcza się:
•        w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie, przy ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno lub
•        przelewem na konto Urzędu Miasta Kutno, nr: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia zintegrowanego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 

 •     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)
 •     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169)

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16 lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul.  T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Dodatkowe informacje, uwagi

 

 •     W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 •     W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów.
 •     Wytyczne do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska http://ippc.mos.gov.pl/ippc/