Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Zezwolenie na zbieranie odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

OPIS SPRAWY
Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.
Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów. Starosta jest organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadkach innych niż:

1)    dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

2)    dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

3)    dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

4)    w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich zbieranych odpadów magazynowanych  
       w okresie roku przekracza 3000 Mg,

5)    na terenach zamkniętych,

6) prowadzenie w tym samym miejscu przedsięwzięć wymagających wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, z których co najmniej jedno należy do właściwości marszałka województwa.

KOGO DOTYCZY
Posiadaczy odpadów prowadzących zbieranie odpadów, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 45 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek , który stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  zawiera:
1.    numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2.    wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
3.    oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4.    wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,                      
5.    wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
6.    wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
7.    wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
8.    szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
9.    przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
10.    oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
11.    opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
12.    opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
13.    proponowaną  formę  i  wysokość  zabezpieczenia  roszczeń,  o  którym  mowa  w  art.  48a ustawy o odpadach;
14.    informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Do wniosku dołącza się:
1.    dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zezwolenie na zbieranie odpadów;
2.    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile jest wymagana,    w przypadku, gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
3.    operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
4.    postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
5.    zaświadczenie/a o niekaralności:
- posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,             
- wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
6.     zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
7.    oświadczenie/a o niekaralności:
- posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,             
- wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza   odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach*;
8.    oświadczenie/a, że w stosunku do:
-    posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą                 
-    posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach*;
9.    oświadczenie/a, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej,   o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach*.

* Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10.     decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

Ponadto do wniosku dołącza się :

1.    dokument stwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach

2.    w przypadku wniosku o zezwolenie na:

- przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystanie przekształconych
- przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów
  komunalnych

zgodnie z art. 42 ust. 4a ustawy o odpadach posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza się dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości  - w formie aktu notarialnego.

 

 


Komórka organizacyjna

Dokumenty przyjmowane są w kancelarii Starostwa, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16  lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 44, tel. 355-47-53.


Opłaty

Za zezwolenie na zbieranie odpadów – 616,00 zł*


* Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).
Należną opłatę skarbową uiszcza się:
•         w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno
    lub
•     przelewem na konto Urzędu Miasta Kutno nr: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

 


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

1. Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pok. 44.
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.kutno.eboi2.alfatv.pl/dokumenty


Podstawa prawna

  • Art. 42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Dodatkowe informacje, uwagi

•    Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach lub obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 tej ustawy, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy             z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów.
Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które
mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.
Stawki zabezpieczenia roszczeń określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.
Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w ustawie o odpadach, w tym obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych obowiązków.
Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy odpadów obojętnych.
Dokument świadczący o zabezpieczeniu roszczeń: oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia Starosty Kutnowskiego w przedmiocie określenia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.
•    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
•    W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów.