Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RK - Interwencja konsumencka

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom. Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1.     Wniosek konsumenta o podjęcie interwencji  
  2.     Kopia dokumentów dot. zgłaszanej sprawy. Zgłaszając sprawę do rzecznika należy przekazać kopię wszystkich dokumentów istotnych dla sprawy np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy, złożone reklamacje, odpowiedź przedsiębiorcy na reklamację, ewentualnie prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.

Analiza dokumentacji w znaczący sposób ułatwi rozpoznanie problemu i umożliwi udzielenie prawidłowej informacji i wskazanie skutecznej drogi dochodzenia roszczeń konsumenckich.


Komórka organizacyjna

Dokumenty przyjmowane są w:

- kancelarii Starostwa, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16

- Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój 42 w godzinach pracy urzędu.


Opłaty

Pomoc konsumentom jest bezpłatna.


Termin i sposób realizacji

Bez terminu. Czas realizacji sprawy zależy od stopnia skomplikowania.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

    Przyjęcie wniosku od konsumenta.
    Podjęcie interwencji, mediacja z przedsiębiorcą.
    Informacja końcowa dla konsumenta dot. wyniku podjętej interwencji

 


Podstawa prawna

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2017 poz. 229).


Dodatkowe informacje, uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie Starostwa Powiatowego w Kutnie,

ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 42, tel. 355-47-56

 

Interwencje podejmowane na rzecz konsumentów mają na celu polubowne zakończenie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Interwencja polega na wskazaniu przedsiębiorcy obowiązujących przepisów prawa w zakresie umów zawieranych z konsumentami i przekazanie roszczenia konsumenta. W przypadku braku możliwości zakończenia sprawy w drodze ugody, konsument zostaje poinformowany o dalszej możliwości dochodzenia roszczeń w sądzie lub innych instytucjach.