Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Wykreślenie ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością z działu III KW

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

1. Wniosek o wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego (koniecznie z wskazaniem numeru księgi wieczystej, której ma dotyczyć);

2. Dokumenty wskazujące, iż wnioskodawca jest ujawniony we wskazanej we wniosku księdze wieczystej jako właściciel, ewentualnie, że jest następcą prawnym (np. spadkobiercą) ujawnionego w księdze wieczystej właściciela i wystąpił do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego z wnioskiem o ujawnienie przysługującego prawa w księdze wieczystej


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1628)


Termin i sposób realizacji

Jest to sprawa z zakresu prawa wieczysto- księgowego stanowiącego gałąź prawa cywilnego, nie dotyczą jej zatem terminy określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Czas jej załatwienia zależny jest od bieżącej ilości spraw, oraz od długości postępowania wyjaśniającego celem którego jest ustalenie czy postępowanie wywłaszczeniowe, o którym mowa we wpisanym ostrzeżeniu zostało zakończone ostateczną decyzją. Po jego przeprowadzeniu, organ prowadzący sprawę występuje do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o wykreślenie ostrzeżenia. Zwykle nie trwa to dłużej niż 30 dni. O złożeniu takiego wniosku, osoba, która wszczęła sprawę zostaje pisemnie poinformowana. Od tego czasu wykreślenie wzmianki w dziale III księgi wieczystej, uzależnione jest już wyłącznie od Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego


Podstawa prawna

1.  Art. 626 2 § 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U z 2014, poz. 101 ze zmianami);

2. Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. Z 2014 r.,  poz. 518 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Jako że sprawa nie jest regulowana przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie dotyczy jej żaden z trybów odwoławczych w tym kodeksie przewidzianych.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355-47-15, bądź osobiście:

Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 12.