Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Opłata jednorazowa z tytułu prawa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tego gruntu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

1. Zgłoszenie o opłatę jednorazową.
2. Dokumenty potwierdzające możliwość udzielenia bonifikaty 99% od opłaty jednorazowej w trybie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020, poz. 139) – w przypadku składania wniosku o udzielenie bonifikaty 99% od opłaty jednorazowej.

 


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie
99 – 300 Kutno
ul. Kościuszki 16

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie pisemnej, za pomocą poczty, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podst. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. z 2019 r. poz. 700)

 


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.


Termin i sposób realizacji

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu opłat przekształceniowych.

Organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 


Podstawa prawna

Na podstawie Art. 7 ust. 7 i 8  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020, poz. 139).


Tryb odwoławczy

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę:

-    telefonicznie  –  pod numerem telefonu (24) 355 – 47 – 02
-    osobiście – w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 11.