Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN – Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wymagane dokumenty

Dla osób fizycznych:

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona np.: PIT, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez zatrudnienia i pobranych zasiłkach.

Dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą:

  • „formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”,
  • zaświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 570).


Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1827 ze zmianami).


Termin i sposób realizacji

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste  należy złożyć w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności tj. 31 marca. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości złożonych wniosków w danym roku oraz od ich poprawności (kompletności). W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, strona wzywana jest do jego  uzupełnienia. Jeśli braki we wniosku nie zostaną uzupełnione, sprawa pozostaje bez biegu, tzn. wniosek nie zostaje rozpatrzony i w konsekwencji opłata roczna nie podlega rozłożeniu na raty.


Podstawa prawna

Art. 12a i 71 oraz  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1808 ze zmianami)              

 


Tryb odwoławczy

Jako że sprawa nie jest regulowana przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie dotyczy jej żaden z trybów odwoławczych w tym kodeksie przewidzianych


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę:

- telefonicznie – pod numerem telefonu 24 355 47 15,

- osobiście – w siedzibie Referacie  Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 12.