Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
AB - Oświadczenie inwestora o przyjęciu odpowiedzialności za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy. Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane (PB-5) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (PB-8) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (PB-9) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Wniosek o wydanie zaświadczeń Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy stacji transformatorowej, sieci, instalacji gazowej Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy/wykonywania robót budowlanych (PB-2) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (PB-4) Wydział Architektury i Budownictwa
AB - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (PB-18) Wydział Architektury i Budownictwa
AB- Oświadczenie inwestora o kompletności załączonej dokumentacji. Wydział Architektury i Budownictwa
DR - Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II oraz III Wydział Drogownictwa
DR - Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu Wydział Drogownictwa
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu ogrodzenia Wydział Drogownictwa
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu zjazdu* Wydział Drogownictwa
DR - Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego* Wydział Drogownictwa
DR - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Wydział Drogownictwa
DR - Wniosek o zwrot kosztów za powstałą szkodę w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i zarządzania drogami Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na usunięcie drzew / gałęzi / krzewów Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu sezonowego* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej* Wydział Drogownictwa
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy* Wydział Drogownictwa
GE - Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej, której celem było wykonanie prac niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych, wykonania prac w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub likwidacji otworu wiertniczego Geolog Powiatowy
GE - Udzielanie przez Starostę koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych własnością gruntową, wydawanie decyzji zmieniających koncesje, przenoszenie koncesji na inny podmiot gospodarczy, stwierdzenie wygaśnięcia koncesji Geolog Powiatowy
GE – Przyjęcie zgłoszenia projektów robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz dodatków do projektów Geolog Powiatowy
GE – Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych (hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, złóż kopalin) oraz dodatków do dokumentacji Geolog Powiatowy
GE – Zatwierdzanie projektów robót geologicznych (hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, złoża kopaliny) oraz dodatków do projektów Geolog Powiatowy
GK - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (w celu realizacji zadań publicznych) Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Wniosek o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Wydawanie informacji o istnieniu gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK - Zgłoszenie prac geodezyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK – Utworzenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Kutnowskiego - moduł Dane RCiWN Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GK – Utworzenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Kutnowskiego - moduł Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
GN - Opłata jednorazowa z tytułu prawa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tego gruntu Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Orzeczenie o nabyciu praw do nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Przeniesienie nieodpłatnie własności gruntu pod budynkami Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Przyznanie nieodpłatnie własności działki oddanej w użytkowanie Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Ustalenie odszkodowania Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Ustanowienie trwałego zarządu Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Wykreślenie ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością z działu III KW Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej/ nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego w dzierżawę, najem, użyczenie lub użytkowanie Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN – Wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego Referat Gospodarki Nieruchomościami
KM - Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział Komunikacji i Transportu ( szkolenia kierowców )
KM - Czasowa rejestracja pojazdu Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM - Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdów Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM - Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Rejestracja pojazdów SAM Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM - Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM - Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę/ Wydawanie prawa jazdy po egzaminie Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Wtórnik prawa jazdy i pozwolenia Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Wydawanie, rozszerzenie oraz przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM - Wymiana prawa jazdy ze względu na wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Wymiana ustawowa prawa jazdy Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Wymiana wojskowego prawa jazdy Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Wymiana zagranicznego prawa jazdy Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
KM - Wyrejestrowanie pojazdu na stałe Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM - Zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych/pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM -Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie stanu faktycznego pojazdu wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM- Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnik Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM- Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu / wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM- Profesjonalna rejestracja pojazdów Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )
KM- Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy Wydział Komunikacji i Transportu ( szkolenia kierowców )
KM- Wydanie karty kwalifikacji kierowcy Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )
OA - Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa Wydział Organizacyjno - Administracyjny
RK - Interwencja konsumencka Powiatowy Rzecznik Konsumentów
RŚ - Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej lub Karty Łowiectwa Podwodnego Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie zaświadczenia, dotyczącego objęcia działek ewidencyjnych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną z zakresu gospodarki leśnej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wydanie pozwolenia zintegrowanego Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Zezwolenie na utrzymanie/hodowanie chartów lub ich mieszańców Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Zezwolenie na zbieranie odpadów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Zgłoszenie cechowania drewna Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RŚ - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RT - Wniosek o zmianę zgłoszonego taboru Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wniosek o udzielenie/ zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wniosek o udzielenie/ zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w związku ze zmianą treści zaświadczenia Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wniosek o zmianę danych zawartych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób w związku ze zmianą treści licencji Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wniosek o zmianę danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w związku ze zmianą treści zezwolenia Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób w związku ze zmianą treści licencji Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
RT- Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )
ZR - Skargi i wnioski dotyczące Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. w Kutnie Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu